GEMEENTEBLADVerkeersbesluit VB-2023-1C Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Bellefleur 38 te Vlijmen

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Heusden

Geplaatst op Lokaalnieuwsvlijmen.nl op: 01-12-2023

  1. Bekendmakingen Vlijmen
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit VB-2023-1C Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Bellefleur 38 te Vlijmen

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden,Gelet op:de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994;het Reglement Verkeersregels- en Verkeerstekens 1990; het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; de Algemene wet bestuursrecht;de Mandaatkaderregeling Heusden 2022 vastgesteld bij besluit van 8 maart 2022 van het college en van de burgemeester van de gemeente Heusden waarbij het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de behandelend ambtenaar.Overwegende dat:op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschapaan het verkeersbesluit leggen wij het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik (artikel 2, lid 3 WVW) en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, lid 2 sub a WVW) ten grondslag;het college heeft besloten aan te sluiten bij de aanbesteding van de provincie Noord Brabant voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte;de Bellefleur is gelegen binnen de bebouwde kom van Vlijmen in beheer en eigendom is bij de gemeente Heusden;een inwoner van Vlijmen een verzoek heeft ingediend voor een elektrisch laadpunt in de omgeving van de Bellefleur;dat laadpalen altijd tussen twee openbare parkeerplaatsen geplaatst worden vanwege efficiënt (ruimte) gebruik;dat het -voor optimaal gebruik van de laadpalen- wenselijk is dat deze openbare parkeerplaatsen uitsluitend gereserveerd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen;dat in eerste instantie steeds één openbare parkeerplaats ingericht wordt voor het opladen van elektrische voertuigen en -indien het gebruik daartoe aanleiding geeft -in een later stadium de tweede gereserveerde parkeerplaats;de tweede parkeerplaats in eerste instantie door elke auto gebruikt mag worden;de voorgestelde maatregelen door middel van verkeersborden kenbaar worden gemaakt aan de weggebruiker;het bezit en gebruik van elektrische voertuigen snel groeit;elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het milieu en het bevorderen van doelmatig en zuinig energiegebruik;oplaadpunten zijn bedoeld voor algemeen gebruik.BelangenafwegingHet belang van de weggebruikers is afgewogen tegen het algemene belang van het waarborgen van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de doorgang van het verkeer. Genoemde maatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen en de bruikbaarheid daarvan.Gehoord:Over deze maatregelen overleg is gepleegd met de politie eenheid Oost-Brabant basisteam Meierij conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.Besluit:Eén parkeervakken in de Bellefleur in Vlijmen aan te wijzen als parkeergelegenheid welke enkel gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van het verkeersbord model E08 van bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de onderborden: ‘’uitsluitend opladen elektrische voertuigen’’ en OB504 gericht op de parkeervakken waar deze regeling voor geldt;het verkeersbesluit in eerste instantie geldt voor één van de twee aangewezen parkeerplaatsen op de betreffende laadlocatie en die parkeerplaats conform het besluit wordt ingericht;het tweede parkeervak wordt aangewezen bij een verbruik van meer dan 3500 kWh per jaar of wanneer er meer dan vijf unieke gebruikers zijn per maand over een periode van een jaar. Of een equivalent hiervan gedurende een periode van minimaal drie maanden;

Unknown

 Lokaalnieuwsvlijmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsvlijmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vlijmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vlijmen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.